Opadł wyborczy kurz.

Opole dnia, 28.05.2019r

Opadł wyborczy kurz

Pierwszy etap walki wyborczej mamy za sobą. Doświadczenia tej kampanii na­leży wykorzystać w jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu.

Na wybory do Parlamentu Europejskiego możliwe było stworzenie szerokiej Koalicji Europejskiej, bowiem zasadniczym przesłaniem tej kampanii była odbudowa silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej, solidarna Europa i korzystny budżet dla naszego kraju.

Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu ma zupełnie inny charakter. Stworzenie tak szerokiej koalicji sprawi, że będzie ona niespójna programowo i oczywiście nie­wiarygodna, co byłoby „wodą na młyn” dla PiS-u i ułatwiłoby kampanię tej partii do Polskiego Parlamentu. W zbliżających się wyborach do Sejmu opozycja powinna wy­stawić dwa wielkie bloki: centroprawicowy i centrolewicowy. Takie rozwiązanie umożliwi zaproponowanie Polkom i Polakom spójnych, atrakcyjnych i adekwatnych programów. Oba bloki nie powinny wchodzić w działania konfrontacyjne. Tak ukształtowane bloki ze spójnymi i atrakcyjnymi programami społeczno-gospodarczy-mi będą trudniejszymi przeciwnikami dla PiS-u. Partia ta nie będzie mogła powtarzać jak mantrę hasła, że szeroka koalicja partii opozycyjnych to „zbieranina” osób o róż­nych poglądach, przez co tworząca blok niespójny ideowo i programowo, a tym sa­mym mało wiarygodny. Wielka koalicja obywatelska powinna być jednak zachowana na wybory do Senatu.

Ludzie lewicy powinni zrozumieć, że najbliższe wybory to ostatni dzwonek na odbudowanie i zjednoczenie lewicy. To czas dla lewicy i jej atrakcyjnej oferty programowej. To również czas działań zmierzających do kontynuowania wysiłków niwelujących wielkie dysproporcje w zamożności społeczeństwa. Działania te w od­różnieniu od propozycji PiS-u powinny mieć charakter spójnego programu społecz­nego i powinny być wielokierunkowe. Kontynuować należy pomoc finansową na dzieci, jednakże porządkując ją poprzez połączenie np. wszystkich świadczeń na rzecz dziecka w jedną formę. Realizacja skutecznego programu umożliwiającego kobietom powrót na rynek pracy poprzez: zapewnienie tanich miejsc w żłobkach i przedszkolach, zmianę polityki podatkowej poprzez wprowadzenie odpowiednio wysokiej kwoty wolnej od podatku i obniżenie I progu podatkowego z ewentualnym wprowadzenie III progu podatkowego. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku sprawi, że również większość emerytur i rent będzie praktycznie wolna od podatku. Nie można niskich wynagrodzeń pracowników obciążać podatkiem by potem ludzi wysyłać po dofinansowanie z pomocy społecznej. Przedstawiona powyżej oferta to tylko jeden z elementów polityki społecznej zawartej programie lewicy. Program spo­łeczno-gospodarczy lewicy na najbliższą kampanię powinien być przedstawiony spo­łeczeństwu pod koniec wakacji. Należy również pamiętać, by sprawy ideowe nie przykrywały zagadnień społecznych i gospodarczych.

Kampania do Parlamentu Europejskiego i jej wyniki powinny skłonić wielu polityków, w tym i lewicowych, do głębokiej refleksji a w jej efekcie do rezygnacji z działalności politycznej zwłaszcza tych, których chore ambicje i prywata często stoją na przeszkodzie do budowania szerokiej koalicji lewicowej z programem zachęcają­cym Polki i Polaków do głosowania właśnie na lewicę. Dojrzali politycy powinni wiedzieć, że w sytuacji w jakiej obecnie znalazł się nasz kraj, nie pora na jakieś in­dywidualne harce, które z góry skazane są na porażkę. Tylko w jedności lewica może odnieść sukces.

Komentarz powyborczy :

Unii Pracy w Opolu

facebook.com/uniapracywOpolu