Partia

STATUT UNII PRACY

STATUT UNII PRACY (uchwalony na XIII KONGRESIE UP w 2009 r.)I. POSTANOWIENIA OGÓLNEArtykuł 11. Unia Pracy, zwana dalej UP, jest partią polityczną.2. Siedzibą władz naczelnych UP jest m. st. Warszawa.Artykuł 2

Nazwa Unia Pracy (w skrócie UP) i jej symbol korzystają z ochrony prawnej.

Artykuł 3

1. Celem UP jest udział w życiu publicznym, a w szczególności wywieranie wpływu na kształtowanie polityki państwa i sprawowanie władzy.

2. UP, stosownie do przepisów prawa, wskazuje swoich kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu, Senatu, innych organów państwowych i władz samorządu terytorialnego oraz organizuje ich akcję wyborczą.

3. Sposób wskazywania kandydatów, o których mowa w ust. 2 oraz organizowania ich akcji wyborczej określa regulamin uchwalony przez Radę Krajową.

Artykuł 4

Podstawą działalności UP jest praca społeczna członków, z wyjatkiem art.28, ust. 3.

II. CZŁONKOWIE ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Artykuł 5

1. Członkiem UP może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat, akceptuje program UP, nie jest członkiem innej partii politycznej oraz posiada pełnię praw publicznych.

2. Członkiem Unii Pracy nie może być osoba, która uczestniczyła w zwalczaniu demokratycznych i niepodległościowych dążeń społeczeństwa polskiego.

Artykuł 6

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków UP jest podpisanie i złożenie deklaracji członkowskiej oraz 3-miesięczny okres wstępny, który rozpoczyna się w dniu złożenia deklaracji. Koło może zaliczyć na poczet okresu wstępnego działalność w organizacji młodzieżowej UP.

2. Kandydat na członka UP w okresie wstępnym ma wszystkie prawa i obowiązki, które statut przewiduje dla członka, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Ograniczenie praw wyborczych nie dotyczy wyborów do Zarządu Koła.

3. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje zarząd właściwego koła w terminie miesiąca od zakończenia okresu wstępnego. Jeżeli zarząd nie podejmie w tym terminie żadnej uchwały, uchwałę w sprawie przyjęcia podejmuje koło, a w razie jego bezczynności – na wniosek zainteresowanego – właściwa Rada Powiatowa, a w przypadku jej braku Rada Okręgowa.

4. Na terenach nie objętych działalnością kół Unii Pracy przyjęcie nowych członków następuje na podstawie uchwały właściwej Rady Powiatowej. Tam gdzie nie ma Rady Powiatowej, decyzję w sprawie przyjęcia nowych członków podejmuje Rada Okręgowa.

5. Zarząd Koła jest zobowiązany zawiadomić właściwą Radę Okręgową i Radę Powiatową o przyjęciu nowego członka w terminie 30 dni, dostarczając kopię uchwały koła o przyjęciu członka i deklaracji członkowskiej. Rada Powiatowa lub Rada Okręgowa może, na najbliższym posiedzeniu po otrzymaniu zawiadomienia, wyrazić sprzeciw wobec uchwały koła przyjmującej określoną osobę w poczet członków. Osoba, wobec której Rada Powiatowa lub Okręgowa wyraziła sprzeciw, może w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia o uchwale wnieść odwołanie do Rady Krajowej. Rada Krajowa rozpatruje odwołanie w terminie dwóch miesięcy od jego wniesienia.

6. Od uchwały, odmawiającej przyjęcia w poczet członków, przysługuje w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia o uchwale odwołanie do Rady Powiatowej, a w przypadku jej braku Rady Okręgowej. Rada Powiatowa, a w przypadku jej braku Rada Okręgowa, rozpatruje odwołanie w terminie miesiąca od dnia jego wniesienia.

7. W przypadku braku Rady Okręgowej, ich kompetencje przewidziane w ust. 3-6 przysługują właściwemu pełnomocnikowi Zarządu Krajowego UP.

8. Członek albo kandydat UP nie może należeć do więcej niż jednego koła.

Artykuł 7

Członkom przysługują następujące prawa:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz UP,

2) prawo udziału we wszystkich akcjach podejmowanych przez UP,

3) prawo udziału w komisjach tematycznych lub środowiskowych,

4) prawo odwoływania się we wszystkich sprawach ich dotyczących do właściwych władz oraz prawo otrzymania odpowiedzi w poruszanej sprawie,

5) kształtowania programu i polityki UP,

6) prawo do oceny władz i formułowania postulatów,

7) prawo używania odznak organizacyjnych UP.

Artykuł 8

Członkowie są obowiązani:

1) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał właściwych władz UP,

2) popierać cele UP i brać udział w realizacji jej zadań,

3) uczestniczyć w pracach właściwego koła lub innych struktur partii,

4) regularnie opłacać składki członkowskie.

5) w przypadku, gdy członek władz UP był trzykrotnie bez usprawiedliwienia nieobecny w ciągu roku na posiedzeniach danej władzy wówczas ta władza może dokonać stwierdzenia braku możliwości sprawowania przez niego tej funkcji oraz może pozbawić go tej funkcji.

Artykuł 9

1. Członkowie UP mogą być karani jedynie decyzją Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

2. Sądy koleżeńskie mogą wymierzać następujące kary:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) czasowego pozbawienia biernego prawa wyborczego w UP,

4) czasowego zawieszenia w prawach członka UP,

5) wykluczenia z UP.

3. Właściwe władze UP kierując sprawę przeciwko członkowi do sądu koleżeńskiego, mogą podjąć uchwałę zawieszającą członka do chwili rozpoczęcia postępowania. Sąd, rozpoczynając postępowanie, może zadecydować o utrzymaniu zawieszenia do chwili wydania orzeczenia.

Artykuł 10

Koła prowadzą rejestry członków. Rada Okręgowa prowadzi rejestr członków oraz kół działających na terenie danego okręgu. Biuro Krajowe UP prowadzi rejestr centralny.

Artykuł 11

1. Członkostwo w UP zostaje zawieszone:

1) na podstawie uchwał właściwych władz,

2) na uzasadniony wniosek zainteresowanego.

2. Członkostwo w UP ustaje w wypadku:

1) śmierci,

2) wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

3) wykluczenia,

4) wykreślenia z rejestru członków.

Artykuł 12

1. Członek może być wykluczony z UP w przypadkach, gdy jego postępowanie narusza statut lub uchwały odpowiednich władz, rażąco szkodzi interesom partii lub ciążą na nim zarzuty hańbiące.

2. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Krajowy Sąd Koleżeński na wniosek zarządu właściwego koła, Rady Powiatowej, Rady Okręgowej, Zarządu Wojewódzkiego, Rady Krajowej lub Rzecznika Dyscyplinarnego. Wniosek jest podejmowany w trybie uchwały głosowanej w obecności więcej niż połowy członków koła (Rady Powiatowej, Rady Okręgowej, Zarządu Wojewódzkiego, Rady Krajowej), po umożliwieniu zainteresowanemu złożenia wyjaśnień.

3. Uchwała o wykluczeniu staje się skuteczna z upływem dwóch tygodni od dnia zawiadomienia o niej zainteresowanego członka, chyba że w tym terminie wniesie on odwołanie do Rady Krajowej . Rada Krajowa powinna rozpatrzyć odwołanie w terminie ośmiu tygodni od dnia jego wniesienia.

Artykuł 13

1. Członek może być wykreślony z rejestru członków UP tylko w wypadku gdy:

1) nie spełnia warunków formalnych określonych w art.5,

2) nie opłaca składek członkowskich od przynajmniej trzech miesięcy, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia, od którego wysłania minął co najmniej 1 miesiąc.

3) Nie wypełnia obowiązków wynikających z art. 8 Statutu UP.

2. Uchwałę w sprawie wykreślenia podejmuje zarząd właściwego koła, po umożliwieniu zainteresowanemu złożenia wyjaśnień. Jeżeli zarząd właściwego koła nie podejmie takiej uchwały, może ją podjąć koło, a w przypadku jego bezczynności właściwa Rada Powiatowa, lub gdy jej brak Rada Okręgowa, lub pełnomocnik Zarządu Krajowego UP. W stosunku do członka władz uchwałę podejmuje instancja nadrzędna.

3. Uchwała o wykreśleniu staje się skuteczna z chwilą jej podjęcia. Zainteresowany ma prawo w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia o wykreśleniu, wnieść odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego. Krajowy Sąd Koleżeński powinien rozpatrzyć odwołanie w terminie sześciu tygodni od dnia jego wniesienia.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE

1.Postanowienia ogólne

Artykuł 14

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz UP mają jedynie jej członkowie.

2. Władze UP działają kolegialnie i wyrażają swoją wolę wyłącznie przez podejmowanie uchwał.

3. Uchwały władz naczelnych UP są obowiązujące dla władz terenowych i wszystkich członków.

4. Uchwały władz terenowych są obowiązujące dla władz niższego szczebla i wszystkich członków z danego terenu.

5. Uchwały nie mogą być sprzeczne z postanowieniami statutu, kolidować z przepisami prawa lub uchwałami władz wyższego szczebla.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, uchwały podlegają uchyleniu w całości lub w części przez właściwe władze wyższego szczebla.

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, przysługuje odwołanie do Rady Krajowej w trybie art. 24 ust. 7. Do czasu rozstrzygnięcia Rady Krajowej obowiązuje decyzja władz wyższego szczebla.

Artykuł 15

1. Władze UP mogą podejmować uchwały tylko poprzez głosowanie więcej niż połowy członków tych władz (quorum).

2. Kongres UP, Walne zebranie członków (delegatów), Rada Krajowa, Zarząd Krajowy, Krajowa Komisja Rewizyjna, Krajowy Sąd Koleżeński oraz zebranie sprawozdawczo wyborcze koła może podejmować uchwały niezależnie od  quorum, pod warunkiem powiadomienia o terminie i proponowanym porządku obrad posiedzenia wszystkich członków (delegatów) listem poleconym albo pismem przekazanym inną drogą, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia,

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia statutu wymagają większości kwalifikowanej.

4. Przy obliczaniu większości głosów wymaganej do podjęcia uchwały, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciwko uchwale (większość względna), chyba że postanowienia statutu wymagają większości bezwzględnej.

5. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej albo głosowania tajnego zażąda ktokolwiek z uprawnionych do głosowania.

Artykuł 16

1.Wybory do władz UP dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Jeśli liczba zgłoszonych kandydatów nie przekracza liczby mandatów, można odstąpić od tajności wyborów z zachowaniem postanowień art. 15 ust. 5.

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje jedynie członkom (delegatom) danego gremium, chyba, że statut stanowi inaczej.

3. Wygaśnięcie członkostwa we władzach następuje po upływie kadencji albo wskutek ustąpienia lub odwołania.

4. Odwołanie członków władz następuje w głosowaniu tajnym, na wniosek co najmniej 1/5 członków organu, który jest uprawniony do dokonania wyboru.

5. Do władz UP zostają wybrani kandydaci, którzy kolejno uzyskali najwyższą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty, przeprowadza się drugą turę wyborów, w której biorą udział kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, w liczbie nie większej niż dwukrotna liczba mandatów pozostałych do obsadzenia. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy kolejno uzyskają największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów, o kolejności rozstrzyga liczba głosów z pierwszego głosowania.

6. Nie można być jednocześnie członkiem władzy uchwałodawczej, rewizyjnej lub sądowej tego samego szczebla.

7. Jeśli statut nie stanowi inaczej, w miejsce członków organów kolegialnych, których mandat wygasł w trakcie kadencji, wchodzą osoby, które w odpowiednich wyborach uzyskały kolejno największą liczbę głosów. W przypadku braku takiej możliwości zarządza się wybory uzupełniające.

2. Władze naczelne

Artykuł 17

1. Władzami naczelnymi UP są:

1) Kongres,

2) Rada Krajowa,

3) Zarząd Krajowy,

4) Krajowa Komisja Rewizyjna,

5) Krajowy Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz naczelnych UP trwa trzy lata. Kongres Nadzwyczajny może skrócić kadencję aktualnych władz naczelnych bezwzględną większością głosów.

3. Rada Krajowa może większością 3/4 głosów podjąć uchwałę skracającą kadencję aktualnych władz i zwołać kolejny Kongres.

Kongres

Artykuł 18

1. Kongres jest najwyższą władzą UP.

2. Kongres jest zwoływany co trzy lata.

3. Kongres jest zwoływany przez Radę Krajową. Rada Krajowa jest zobowiązana do zwołania kolejnego Kongresu nie później niż w 38 miesięcy od daty poprzedniego Kongresu. Ponadto Rada Krajowa może zwołać Kongres Nadzwyczajny z własnej inicjatywy, na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz jest zobowiązana zwołać taki Kongres na żądanie:

1) co najmniej 1/3 liczby Rad Okręgowych,

2) co najmniej 1/10 ogólnej liczby wszystkich członków UP.

Artykuł 19

1. Do wyłącznej kompetencji Kongresu należy:

1) uchwalanie statutu i zmian w statucie,

2) uchwalanie programu UP,

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz naczelnych UP,

4) udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Krajowej na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,

5) wybór wymienionych w art. 22, ust. 2, pkt 5 członków Rady Krajowej oraz Przewodniczącego oraz członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego oraz członków Krajowego Sądu Koleżeńskiego,

6) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania UP, połączenia z inną partią i przeznaczenia jej majątku,

7) podjęcie uchwały o przyjęciu do UP i nadaniu statusu delegata na Kongres nie więcej niż pięciu przedstawicielom organizacji lub środowisk lewicowych, podejmujących decyzję o przystąpieniu do UP, rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez władze naczelne, Rady Okręgowe, Zarządy Wojewódzkie lub zgłoszonych na piśmie przez co najmniej 20 delegatów,

2. Do kompetencji Kongresu należy wybór:

1) Honorowego Przewodniczącego UP,

2) Przewodniczącego UP,

3) Przewodniczącego oraz członków Krajowej Komisji Rewizyjnej UP,

4) Przewodniczącego oraz członków Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

Artykuł 20

1. O zwołaniu Kongresu Rada Krajowa zawiadamia Zarząd Wojewódzki i Rady Okręgowe co najmniej na trzy miesiące przed jego terminem. Rady Okręgowe niezwłocznie zawiadamiają o tym koła.

2. O zwołaniu Kongresu Nadzwyczajnego Rada Krajowa zawiadamia delegatów oraz Zarząd Wojewódzki i Rady Okręgowe co najmniej na miesiąc przed jego terminem.

3. O miejscu i proponowanym porządku obrad Kongresu Rada Krajowa zawiadamia delegatów oraz Rady Okręgowe co najmniej na dwa tygodnie przed jego terminem.

Artykuł 21

1. Okręgowe zebranie wyborcze wybiera delegatów na Kongres.

2. Rada Krajowa określa zasady wyborów delegatów na Kongres, w tym liczbę członków UP reprezentowanych przez jednego delegata.

3. W przypadku ustania członkostwa w UP lub złożenia mandatu przez delegata na Kongres w czasie trwania kadencji, mandat obsadzany jest zgodnie z art.16, ust. 7.

Rada Krajowa

Artykuł 22

1. W okresach między Kongresami Rada Krajowa jest najwyższą władzą uchwałodawczą UP.

2. W skład Rady Krajowej wchodzą:

1) Przewodniczący UP,

2) Honorowy Przewodniczący UP,

3) Byli przewodniczący UP, pod warunkiem ich przynależności do Unii Pracy,

4) Przewodniczący Rad Okręgowych

5) 21 członków Rady Krajowej wybieranych przez Kongres spośród delegatów,

6) trzech parlamentarzystów będących członkami UP wybranych przez Grupę Parlamentarną oraz jeden europoseł będący członkiem UP.

7)jeden przedstawiciel organizacji młodzieżowej UP i jedna przedstawicielka sekcji kobiet.

3. W posiedzeniach Rady Krajowej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście.

Artykuł 23

1. Rada Krajowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Krajowej, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza.

2. Rada Krajowa może postanowić, że funkcję przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczących Rady, pełnić będzie Przewodniczący UP i – jeśli są członkami Rady Krajowej – wiceprzewodniczący UP.

3. Posiedzenie Rady Krajowej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

4. Posiedzenia Rady Krajowej są zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Krajowej UP, Zarządu Krajowego UP, lub na żądanie co najmniej 1/3 członków RK, a prowadzi je Przewodniczący lub jeden z wiceprzewodniczących Rady Krajowej.

5. Rada Krajowa może większością 2/3 głosów odwołać ze swego grona członka, który wykazuje rażący brak aktywności w pracach Rady, a w szczególności przez dłużej niż 6 miesięcy bez usprawiedliwienia nie bierze udziału w posiedzeniach Rady Krajowej.

6. Rada Krajowa UP rekomenduje Grupie Parlamentarnej UP kandydata na Przewodniczącego.

7. Przewodniczący Rady Krajowej lub jego zastępca mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Grupy Parlamentarnej UP i Zarządu Krajowego UP z głosem doradczym.

8. Przewodniczący UP oraz Sekretarz Generalny UP mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Grupy Parlamentarnej UP z głosem doradczym.

Artykuł 24

1. Do kompetencji Rady Krajowej należy:

1) uchwalanie szczegółowych programów działalności UP, stanowiących rozwinięcie programu uchwalonego przez Kongres;

2) podejmowanie uchwał wiążących posłów członków Unii Pracy,

3) wybór Sekretarza Generalnego UP, Wiceprzewodniczących UP, Skarbnika UP oraz Sekretarza ds. międzynarodowych UP,

4) ustalanie liczebności Zarządu Krajowego UP oraz wybieranie i odwoływanie członków Zarządu Krajowego UP,

5) określanie reguł wyborów przedstawicieli na Kongres,

6) uchylanie i zawieszanie uchwał Zarządu Krajowego UP i władz terenowych UP w przypadkach określonych w art. 14 ust. 5,

7) odwoływanie większością 2/3 głosów Przewodniczącego UP z pełnionych funkcji oraz wybór spośród członków UP, bezwzględną większością głosów oraz nowego Przewodniczącego UP.

8) uchwalanie budżetu UP,

9) przyjmowanie sprawozdań rocznych Zarządu Krajowego UP z działalności i wykonania budżetu,

10) uchwalanie wysokości podstawowej i dodatkowej składki członkowskiej,

11) podejmowanie uchwał o uczestniczeniu w organizacjach krajowych i międzynarodowych,

12) wykonywanie uchwał Kongresu,

13) uchwalanie regulaminów wewnętrznych dotyczących całokształtu działalności UP,

14) tworzenie Funduszu Wyborczego,

15) podejmowanie innych czynności przewidzianych w statucie UP z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Kongresu,

16) wybór delegatów na Kongres PES (Partii Europejskich Socjalistów)

17) powoływanie i określanie zasad funkcjonowania Rady Programowej Unii Pracy; członkami Rady Programowej UP mogą być również osoby nie należące do UP.

Artykuł 25

1. Rada Krajowa może tworzyć komisje tematyczne i środowiskowe.

2. W pracach komisji tematycznych i środowiskowych mogą uczestniczyć również osoby nie będące członkami Rady Krajowej.

Zarząd Krajowy

Artykuł 26

1. Zarząd Krajowy UP reprezentuje UP wobec organów państwa, partii politycznych, ruchów społecznych, samorządów terytorialnych, stowarzyszeń i innych organizacji oraz w stosunkach międzynarodowych.

2. Zarząd Krajowy UP kieruje bieżącą polityczną działalnością UP i działa w jej imieniu.

3. W skład Zarządu Krajowego UP wchodzą członkowie w liczbie ustalonej przez Radę Krajową, w tym:

1) Przewodniczący UP,

2) Sekretarz Generalny UP,

3)Wiceprzewodniczący UP w liczbie ustalonej przez Radę Krajową,

4) Skarbnik UP,

5) Przewodniczący grupy parlamentarnej UP,

6) Sekretarz ds. międzynarodowych UP.

4. Sekretarz Generalny UP:

1) Prowadzi i koordynuje bieżącą działalność organizacyjną UP,

2) Koordynuje pracę Biura Krajowego UP,

3) Składa Radzie Krajowej UP sprawozdania z działalności za okres między jej posiedzeniami.

5. Członkowie Zarządu Krajowego UP wybierani są przez Radę Krajową spośród kandydatów zgłaszanych zarówno ze swego grona jak i spoza członków Rady Krajowej, przy zachowaniu warunku, że liczba członków Zarządu Krajowego UP nie będących członkami Rady Krajowej nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu Krajowego UP.

Artykuł 27

1. Do kompetencji Zarządu Krajowego UP należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał Kongresu i Rady Krajowej,

2) zajmowanie stanowiska w sprawach bieżących, związanych z realizacją uchwał Kongresu i Rady Krajowej,

3) przedkładanie projektów uchwał Radzie Krajowej,

4) utrzymywanie bieżących kontaktów z grupą parlamentarną UP,

5) opracowanie projektów budżetu,

6) opracowanie regulaminów UP, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych władz,

7) współpraca z komisjami Rady Krajowej, Radami Okręgowymi i Zarządami Wojewódzkimi

8) organizacyjna i merytoryczna obsługa Rady Krajowej,

9) organizacja sieci administracyjno biurowej UP,

10) powoływanie pełnomocników do tworzenia nowych struktur terenowych,

11) nadzorowanie Biura Krajowego UP,

12) podejmowanie innych działań mających na celu sprawne funkcjonowanie UP.

13) zawieszanie władz terenowych bądź członków UP na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wnioskowanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie władz terenowych bądź członków UP na okres dłuższy niż 3 miesiące oraz wnioskowanie do Rady Krajowej w sprawie skrócenia kadencji tych władz; Sąd ma obowiązek rozstrzygnąć wniosek, o którym mowa powyżej w ciągu 21 dni od jego wpływu.

14) zwoływanie nadzwyczajnych okręgowych zebrań członków/delegatów UP w okręgach, w przypadku nie wywiązywania się przez Radę Okręgową z obowiązków wynikających ze Statutu UP.

15) podejmowanie, bezwzględną większością głosów, uchwał w sprawie skracania kadencji władz terenowych w przypadku ich działania naruszającego Statut UP, niezgodnego z uchwałami Kongresu UP, Rady Krajowej UP, Zarządu Krajowego UP, bądź działań naruszających dobre imię Unii Pracy,

16) wyrażanie zgody na używanie znaku i nazwy Unii Pracy.

2. Powoływanie stałych i doraźnych zespołów roboczych dla przygotowania oraz opracowania materiałów i propozycji rozwiązań niezbędnych dla wykonania zadań Zarządu Krajowego UP.

3. Zarząd Krajowy UP składa Radzie Krajowej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności i wykonania budżetu wraz z:

1) coroczną informacją finansową o otrzymanej z budżetu państwa dotacji i subwencji,

2) coroczną informacją o źródłach finansowania partii w roku poprzednim.

Ponadto po każdej kampanii wyborczej, Zarząd Krajowy UP składa Radzie Krajowej informację o źródłach pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego UP.

Artykuł 28

1. UP jest reprezentowana przy czynnościach prawnych przez dwóch członków Zarządu Krajowego UP, w tym przez Przewodniczącego UP, Sekretarza Generalnego UP, Wiceprzewodniczącego UP lub Skarbnika UP.

2. Zarząd Krajowy UP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

3. Uchwała Zarządu Krajowego określa, które z funkcji we władzach UP mogą być pełnione etatowo oraz określa zasady wynagradzania.

Krajowa Komisja Rewizyjna

Artykuł 29

1. Krajowa Komisja Rewizyjna liczy do pięciu osób w tym Przewodniczący oraz członkowie wybrani przez Kongres spośród członków UP.

2. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków zastępcę i sekretarza.

3. Krajowa Komisja Rewizyjna odwołuje większością 3/5 głosów statutowego swojego składu, Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji oraz wybiera spośród członków Krajowej Komisji Rewizyjnej bezwzględną większością głosów nowego Przewodniczącego.

4. Krajowa Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały (z wyjątkiem posiedzeń, na których dokonywane są wybory, kiedy zachowuje moc obowiązującą art. 15, ust. 1 Statutu UP) poprzez głosowanie więcej niż 2/5 swoich członków.

5. Krajowa Komisja Rewizyjna uchwala regulamin komisji rewizyjnych wszystkich szczebli.

Artykuł 30

1. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie dokumentacji organizacyjnej i finansowej Rady Krajowej, jej organów oraz Zarządów Wojewódzkich, Rad Okręgowych, Rad Powiatowych i ich organów,

2) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli finansowej i organizacyjnej działalności UP,

3) występowanie do Kongresu i Rady Krajowej z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem usunięcia stwierdzonych uchybień,

4) występowanie do Rady Krajowej z wnioskami w sprawie uchylenia uchwał Zarządu Krajowego Unii Pracy w sprawach, o których mowa w pkt.2, sprzecznych z przepisami prawa lub postanowieniami statutu, na podstawie rozstrzygnięcia Krajowego Sądu Koleżeńskiego,

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Kongresie,

6) występowanie z umotywowanym wnioskiem zwołania Kongresu Nadzwyczajnego w związku ze sprawami wynikającymi z pkt.1-4

7) wnioskowanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie Zarządu Wojewódzkiego bądź Rady Okręgowej, a do Rady Krajowej o skrócenie ich kadencji, jeśli uzasadnia to przeprowadzona kontrola.

Artykuł 31

1. Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.

2. Krajowa Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu władz UP.

3. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniu Rady Krajowej, a przewodniczący lub jego zastępca w posiedzeniu Zarządu Krajowego UP i władz terenowych.

Krajowy Sąd Koleżeński

Artykuł 32

1. Krajowy Sąd Koleżeński liczy do pięciu osób w tym Przewodniczący oraz członkowie wybrani przez Kongres spośród członków UP,

2. Krajowy Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków zastępcę i sekretarza.

3. Krajowy Sąd Koleżeński, odwołuje większością 3/5 głosów statutowego swojego składu, Przewodniczącego Krajowego Sądu Koleżeńskiego z pełnionej funkcji oraz wybiera spośród członków Krajowego Sądu Koleżeńskiego bezwzględną większością głosów nowego Przewodniczącego.

4. Krajowy Sąd Koleżeński orzeka w co najmniej 3 osobowym składzie; orzeczenie powinno być wydane nie później niż w 3 miesiące od wpłynięcia wniosku.

Artykuł 33

1.Do kompetencji Krajowego Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozstrzyganie sporów między członkami oraz między członkami a władzami UP,

2) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między poszczególnymi władzami UP,

3) ustalanie wykładni statutu obowiązującej dla wszystkich członków oraz władz UP,

4) rozstrzyganie w sprawach zgodności uchwał i działań władz i członków UP z przepisami prawa lub postanowieniami statutu,

5) zawieszanie władz terenowych na okres dłuższy niż 3 miesiące.

Artykuł 34

1. Postępowanie przed Krajowym Sądem Koleżeńskim jest wszczynane na wniosek upoważnionych przedstawicieli władz UP, Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego lub w przypadkach określonych w art. 33 pkt.3 i 5 na wniosek zainteresowanych członków.

2. Krajowy Sąd Koleżeński ma prawo przeglądania i sporządzania odpisów wszystkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu władz UP i mających związek z przeprowadzanymi przez sąd sprawami.

3. Członkowie Krajowego Sądu Koleżeńskiego mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Krajowej, a Przewodniczący lub jego zastępca w posiedzeniach Zarządu Krajowego.

Grupa Parlamentarna Unii Pracy

Artykuł 35

1. Reprezentacją UP w parlamencie jest Grupa Parlamentarna UP.

2. Grupa Parlamentarna UP realizuje program i politykę UP na forum parlamentu, działając zgodnie z programem, uchwałami Kongresu, Rady Krajowej i Zarządu Krajowego UP,

3. Przynależność posłów i senatorów będących członkami UP do Grupy Parlamentarnej UP jest obowiązkowa.

Artykuł 36

1. Grupa Parlamentarna UP wybiera ze swego grona Prezydium Grupy w sposób ustalony przez regulamin Grupy. Prezydium kieruje pracami Grupy.

2. Prezydium Grupy utrzymuje stały kontakt z Zarządem Krajowym UP w sprawach bieżącej polityki UP.

Artykuł 37

1. Grupa Parlamentarna UP składa sprawozdanie ze swej działalności Kongresowi UP oraz raz w roku Radzie Krajowej UP.

2. Parlamentarzyści UP zobowiązani są do udziału w pracy terenowych struktur UP oraz składanie raz w roku sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Wojewódzkiemu działającemu na terenie ich okręgu wyborczego.

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

Artykuł 38

1. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny wybierany jest przez Radę Krajową z jej grona.

2. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny nie może być członkiem Zarządu Krajowego UP.

3. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawach dyscyplinarnych w stosunku do członków UP, na wniosek członków UP, przedstawicieli władz UP lub z własnej inicjatywy.

4. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny ma prawo przeglądania i sporządzania odpisów wszystkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu władz UP i mających związek z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym.

5. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny przedstawia do zatwierdzenia Radzie Krajowej swój regulamin postępowania.

Władze terenowe

Artykuł 39

1. Władzami terenowymi UP są:

1) Walne Zebrania Członków (Delegatów) Okręgu i Powiatu,

2) Zarząd Wojewódzki,

3) Rada Okręgowa

4) Prezydium Rady Okręgowej,

5) Wojewódzka Komisja Rewizyjna,

6) Rada Powiatowa, (pod warunkiem powołania przez Radę Okręgową)

7) Prezydium Rady Powiatowej (pod warunkiem jego powołania przez Radę Powiatową)

2. Kadencja władz terenowych UP jest równa kadencji Kongresu. Walne zebrania sprawozdawczo wyborcze odbywają się przed Kongresem. Walne zebranie członków (delegatów) może zadecydować o skróceniu kadencji aktualnych władz bezwzględną większością głosów. Nowe władze wybierane są na okres, który pozostał do końca pełnej kadencji.

3. Postanowienia statutu o władzach terenowych stosuje się odpowiednio do władz UP za granicą. Powstanie tych władz podlega zatwierdzeniu przez Radę Krajową.

Walne zebranie członków (delegatów)

Artykuł 40

1. Najwyższą Władzą UP w okręgu i powiecie , które zrzeszają co najmniej 100 członków, jest Walne Zebranie Delegatów, a w okręgu i powiecie , które zrzeszają mniej niż 100 członków, Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków (Delegatów) jest zwoływane przez Radę Okręgową ( Powiatową) lub Pełnomocnika ustalonego przez Zarząd Krajowy UP co 3 lata. Ponadto Rada Okręgowa ( Powiatowa) może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) z własnej inicjatywy oraz jest zobowiązana zwołać je w ciągu 2 miesięcy na żądanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, albo co najmniej 1/5 członków UP z danego okręgu ( powiatu).

Artykuł 41

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Okręgu należy:

1) uchwalanie programu i kierunków działania UP na terenie okręgu,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz okręgowych UP,

3) udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Okręgowej na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,

4) wybór i ustalenie liczby członków Rady Okręgowej,

5) wybór przewodniczącego Rady Okręgowej, chyba że zebranie postanowi zostawić ten wybór do decyzji Rady Okręgowej bezwzględną większością głosów,

6) wybór delegatów na Kongres,

7) wykonywanie uchwał Kongresu i innych naczelnych władz UP,

8) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez władze UP, koła oraz komisje tematyczne i środowiskowe, organizację młodzieżową,

9) podejmowanie innych czynności przewidzianych w statucie UP.

10)wybór członka Zarządu Wojewódzkiego

11) wybór członka (członków) Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej

Artykuł 42

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Okręgu, Rada Okręgowa lub Pełnomocnik zawiadamia koła (Delegatów) co najmniej 14 dni przed jego terminem.

2. Przedstawicieli na Walne Zebranie Delegatów Okręgu wybierają koła na zasadach określonych przez Radę Okręgową.

Rada Okręgowa

Artykuł 43

1. Rada Okręgowa jest jednostką organizacyjną, której teren działania obejmuje powiaty wchodzące w skład okręgu wyborczego do Sejmu RP, obowiązującego w dniu wyborów Rady Okręgowej,

2. Pierwsze Walne Zebranie Wyborcze Członków (Delegatów) Okręgu zwołuje i przygotowuje Pełnomocnik wyznaczony przez Zarząd Krajowy UP w terminie do dwóch miesięcy od jego powołania.

3. W okresach między Walnymi Zebraniami Członków (Delegatów) Okręgu Unią Pracy w okręgu kieruje Rada Okręgowa, a tam gdzie Rada Okręgowa nie powstała, Pełnomocnik ustanowiony przez Zarząd Krajowy UP.

4. Walne Zebranie Członków (Delegatów) Okręgu ustala liczbę członków Rady Okręgowej.

5. Członkowie Rady Okręgowej są wybierani przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) Okręgu ze swego grona.

6. Przewodniczącego Rady Okręgowej wybranego przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) Okręgu Rada Okręgowa odwołuje większością 2/3 głosów z pełnionej funkcji oraz wybiera ze swego grona nowego Przewodniczącego bezwzględną większością głosów.

7. Rada Okręgowa odwołuje większością 2/3 głosów członka RO, który wykazuje rażący brak aktywności w pracach Rady.

8. W przypadku niemożności zastosowania przepisów art. 16 ust. 7, w miejsce przedstawiciela okręgu w Radzie Krajowej, wybranego przez Walne Zebranie Członków (Delegatów), którego mandat wygasł w trakcie trwania kadencji, Radzie Okręgowej przysługuje prawo wyboru nowego przedstawiciela.

Artykuł 44

Rada Okręgowa reprezentuje członków UP z terenu okręgu i działa w ich imieniu. Do kompetencji Rady Okręgowej należy:

1) uchwalanie szczegółowych programów działalności UP w okręgu, stanowiących rozwinięcie programu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) Okręgu,

2) uchwalanie bieżącej polityki UP w okręgu,

3) podejmowanie uchwał wiążących radnych członków UP,

4) zarządzanie wyborów na Walne Zebranie Delegatów Okręgu,

5) uchwalanie budżetu terenowego UP,

6) uchwalanie zasad bieżącego współdziałania z posłami, senatorami i radnymi UP z terenu okręgu,

7) ustalanie list kandydatów na posłów i senatorów w swoim okręgu; w przypadku udziału UP w koalicji wyborczej reguły współdziałania koalicyjnego ustala Zarząd Krajowy , a listy kandydatów ustala Rada Okręgowa działając w porozumieniu z Zarządem Wojewódzkim i Zarządem Krajowym UP,

8) w przypadku udziału UP w koalicji wyborczej reguły współdziałania koalicyjnego ustala Rada Okręgowa UP działając w porozumieniu z Zarządem Wojewódzkim i Zarządem Krajowym UP,

9) podejmowanie innych czynności przewidzianych w Statucie UP,

10) powoływanie w miarę potrzeb Rad Powiatowych.

11) prowadzenie ewidencji członków UP w okręgu i przekazywanie wykazów członków Zarządowi Wojewódzkiemu i I Zarządowi Krajowemu UP

Artykuł 45

1. Rada Okręgowa uchwala swój regulamin.

2. Rada Okręgowa powołuje ze swego grona Prezydium Rady Okręgowej, powierzając mu kierowanie bieżącą działalnością polityczną i organizacyjną i przekazując mu odrębną uchwałą prawo do wykonywania określonych kompetencji Rady Okręgowej, w okresach między posiedzeniami rady. Pracami Prezydium Rady Okręgowej kieruje przewodniczący Rady Okręgowej. Skład i strukturę prezydium określa Rada Okręgowa.

3. Rada Okręgowa wybiera ze swego grona Rzecznika Dyscyplinarnego

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

Artykuł 46

1. Członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wybieraja walne zebrania członków (delegatów) okręgów w liczbie określonej przez organ zwołujący walne zebranie okręgu.

2. Wojewódzka Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza.

3. Członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Okręgowej, a przewodniczący lub jego zastępca w posiedzeniach Prezydium.

Artykuł 47

Do kompetencji Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie dokumentacji organizacyjnej i finansowej Rad Okręgowych z terenu województwa, Zarządu Wojewódzkiego, Rad Powiatowych i kół,

2) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności finansowej i organizacyjnej UP w okręgu (okręgach) z terenu województwa

3) występowanie do Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Okręgu i Rad Okręgowych z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem usunięcia stwierdzonych uchybień,

4) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków (Delegatów) Okręgu,

5) występowanie na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) Okręgu z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym Radom Okręgowym,

6) występowanie z umotywowanym żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Okręgu w związku ze sprawami wynikającymi z punktów 2 i 3,

7) występowanie do Rady Krajowej z wnioskami w sprawie uchylenia uchwał Rady Okręgowej (Rad Okręgowych) w sprawach, o których mowa w pkt. 2, sprzecznych z przepisami prawa lub postanowieniami statutu,

8) występowanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego z wnioskami o opinie w sprawie wszelkich uchwał właściwych władz terenowych UP.

Zarząd Wojewódzki

Artykuł 48

1. Zarząd Wojewódzki, z zastrzeżeniem ust. 4, liczy nie mniej niż 4 i nie więcej 12 osób; w jego składa wchodzą wszyscy Przewodniczący Rad Okręgowych z terenu województwa oraz po 1 przedstawicielu okręgu, wybranym przez walne zebranie okręgu

2. Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego wybiera spośród Przewodniczących Rad Okręgowych Zarząd Wojewódzki bezwzględną większością głosów.

3. Rada Krajowa odwołuje większością 2/3 głosów Przewodniczącego oraz członków Zarządu Wojewódzkiego i Przewodniczących Rad Okręgów, którzy wykazują rażący brak aktywności w pracach Zarządu Wojewódzkiego.

4. W województwach jednookręgowych Rada Okręgowa jest Zarządem Wojewódzkim.

5. Zarząd Woj. składa się z Przewodniczących Rad Okręgowych z terenu województwa oraz po 1 przedstawicielu każdego okręgu, wybranym na walnych zebraniach okręgów.

Artykuł 49

1.Zarząd Wojewódzki reprezentuje Rady Okręgowe (Radę Okregową) z terenu województwa i działa w ich (jej) imieniu.

2. Do kompetencji Zarządu Wojewódzkiego należy:

1) koordynowanie prac Rad Okręgowych i ich reprezentowanie na zewnątrz oraz kierowanie bieżącą działalnością polityczną i organizacyjną .

2) prowadzenie ewidencji członków Unii Pracy z terenu województwa.

Artykuł 50

1. Zarząd Wojewódzki uchwala swój regulamin.

2. Zarząd Wojewódzki powołuje ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego.

Kluby Radnych w sejmikach wojewódzkich i radach powiatowych oraz gminnych

Artykuł 51

Na zasadach określonych w art. 35-37 członkowie Unii Pracy tworzą kluby (koła) radnych w sejmikach wojewódzkich i radach powiatowych oraz gminnych.

Rzecznik Dyscyplinarny

Artykuł 52

1. Rzecznik dyscyplinarny wybierany jest przez Radę Okręgową z jej grona.

2. Rzecznik dyscyplinarny prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawach dyscyplinarnych, dla których właściwym sądem jest Krajowy Sąd Koleżeński.

3. Przepisy art. 38 stosuje się odpowiednio.

Rada Powiatowa UP

Artykuł 53

1. Rada Powiatowa może być powołana przez Radę Okręgową, gdy na terenie powiatu liczba członków wynosi minimum 10.

2. Pierwsze Walne Zebranie Wyborcze Członków (Delegatów) Powiatu zwołuje i przygotowuje Pełnomocnik Powiatowy wyznaczony przez Radę Okręgową , a kolejne zwołuje i przygotowuje Przewodniczący Rady Powiatowej. Jeśli Przewodniczący Rady Powiatowej nie podejmie powyższej decyzji w terminie jednego miesiąca od złożenia w tej sprawie wniosku, zebranie zwołuje Rada Okręgowa.

3. Tam, gdzie nie powstała Rada Powiatowa, a są obecni członkowie UP Rada Okręgowa wyznacza Pełnomocnika Powiatowego, któremu przysługują uprawnienia Rady Powiatowej.

Artykuł 54

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Powiatu należy:

1. Uchwalanie kierunków działania UP na terenie powiatu.

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz powiatowych.

3. Udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Powiatowej na wniosek Powiatowej Komisji Rewizyjnej.

4. Wybór przewodniczącego Rady Powiatowej, o ile wyboru tego Walne Zebranie Członków (Delegatów) nie pozostawi Radzie Powiatowej.

5. Ustalenie liczby członków i wybór Rady Powiatowej.

6. Wykonywanie uchwał Kongresu, naczelnych i okręgowych władz UP.

7. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez władze UP, koła oraz komisje tematyczne i środowiskowe.

8. Podejmowanie innych czynności przewidzianych w Statucie UP.

Artykuł 55

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków (Delegatów), Walnego Zebrania Wyborczego Członków (Delegatów) powiatu Rada Powiatowa zawiadamia wszystkich członków (delegatów) co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

Artykuł 56

1. W okresach między Walnymi Zebraniami Członków (Delegatów) Unią Pracy w powiecie kieruje Rada Powiatowa.

2. Walne zebranie Członków (Delegatów) Powiatu ustala liczbę członków Rady Powiatowej.

3. Członkowie Rady Powiatowej są wybierani przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) Powiatu ze swego grona. W skład Rady Powiatowej wchodzi także po jednym przedstawicielu:

a. radnych UP .

b. organizacji młodzieżowej

c. sekcji kobiet UP

4. Przewodniczącego Rady Powiatu wybranego przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) Powiatu Rada Powiatowa odwołuje większością 2/3 głosów z pełnionej funkcji oraz wybiera ze swego grona nowego przewodniczącego bezwzględną większością głosów.

5. Rada Powiatowa odwołuje większością 2/3 głosów członka Rady Powiatowej, który wykazuje rażący brak aktywności w pracach Rady.

Artykuł 57

Rada Powiatowa reprezentuje członków UP z terenu powiatu i działa w ich imieniu. Do kompetencji Rady Powiatowej należy:

1. Uchwalanie szczegółowych programów działalności UP w powiecie, stanowiących rozwinięcie programu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) Powiatu.

2. Prowadzenie bieżącej polityki UP w powiecie.

3. Podejmowanie uchwał wiążących radnych członków UP.

4. Zarządzanie wyborów na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) Powiatu.

5. Uchwalanie budżetu powiatowego UP.

6. Ustalanie list kandydatów na radnych w swoim powiecie (powiat, gminy). W przypadku udziału UP w koalicji wyborczej reguły współdziałania koalicyjnego ustala Rada Powiatowa UP, działając w porozumieniu z Radą Okręgową UP.

7. Podejmowanie innych czynności przewidzianych w statucie UP.

8. Prowadzenie rejestru członków z terenu powiatu.

Artykuł 58

1. Podstawową jednostką organizacyjną UP jest koło liczące co najmniej 3 członków.

2. Uchwałę w sprawie utworzenia koła podejmuje Rada Okręgowa lub z jej upoważnienia, Prezydium Rady Okręgowej lub Pełnomocnik.

3. Jeżeli warunki art. 61 ust. 2 pkt. 8 nie mogą być zrealizowane z powodu nieuzasadnionej absencji członków danego koła, decyzję o rozwiązaniu koła podejmuje właściwa Rada Okręgowa.

4. Powstanie koła UP za granicą podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Krajowy UP.

5. W działalności kół mogą uczestniczyć również nie będący członkami sympatycy UP, w tym młodzież szkół średnich.

6. Postanowienia art. 44 stosują się odpowiednio.

Artykuł 59

1. Władzami koła są:

1) zebranie koła

2) zarząd

2. Kadencja władz koła jest równa kadencji Kongresu.

Artykuł 60

1. Zebranie koła jest najwyższą władzą koła.

2. Do kompetencji zebrania koła należy:

1) wybór delegatów na walne zebranie delegatów w okręgu i powiecie według zasad ustalonych odpowiednio przez Radę Okręgową i Powiatową,

2) wybór zarządu,

3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu,

4) udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi,

5) wykonywanie uchwał władz Kongresu oraz uchwał innych władz naczelnych i władz terenowych,
6) występowanie z wnioskami i postulatami do władz UP,

7) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach koła.

8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu koła większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków. Uchwała dla swej ważności musi być zatwierdzona przez Radę Okręgową.

Artykuł 61

1. Zebranie koła jest zwoływane przez zarząd przynajmniej raz na dwa miesiące.

2. W przypadku, gdy zarząd koła nie zwoła zebrania koła w ciągu trzech miesięcy, zebranie koła zwołuje Rada Powiatowa. Jeśli Rada Powiatowa nie podejmie powyższej decyzji, w terminie jednego miesiąca od złożenia w tej sprawie wniosku, zebranie zwołuje Rada Okręgowa.

Artykuł 62

1. Zarząd koła składa się z przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz w miarę potrzeby wiceprzewodniczącego i członków.

2. Do kompetencji zarządu należy:

1) przedstawianie walnemu zebraniu sprawozdań rocznych,

2) bieżące informowanie członków koła o działalności władz UP i podejmowanych przez nie uchwałach,

3) organizowanie spotkań dyskusyjnych, zwłaszcza z członkami władz UP,

4) wykonywanie uchwał Kongresu oraz innych właściwych władz wyższego szczebla,

5) bieżące realizowanie celów statutowych UP.

Sekcje tematyczne i środowiskowe

Artykuł 63

1. Członkowie UP mogą tworzyć sekcje tematyczne i środowiskowe.

2. Sekcja tematyczna lub środowiskowa samodzielnie określa swoją strukturę organizacyjną i zadania.

3. Sekcja tematyczna lub środowiskowa współpracuje z właściwą komisją tematyczną lub środowiskową Rady Okręgowej lub Rady Krajowej oraz wybiera swoich przedstawicieli do udziału w pracach takiej komisji.

4. W działalności sekcji tematycznych i środowiskowych mogą uczestniczyć również nie będący członkami sympatycy UP, w tym także młodzież szkół średnich.

Organizacja młodzieżowa

Artykuł 64

1. Organizacja Młodzieżowa UP zrzesza osoby należące do środowiska młodzieżowego UP i jest reprezentantem tego środowiska.

2. Do Organizacji Młodzieżowej UP mogą należeć osoby w wieku 18 – 35 lat. Osoby w wieku 16-18 lat mogą uczestniczyć w pracach organizacji jako sympatycy.

IV. MAJĄTEK PARTII

Artykuł 65

1. Majątek UP stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawa majątkowe oraz fundusze partyjne.

2. Źródłami powstawania majątku UP są:

1) Podstawowa składka członkowska,

2) Składka członkowska,

3) Dodatkowa składka członkowska,

4) Dochody z majątku (oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych lub lokatach; obrót obligacjami Skarbu Państwa i bonami skarbowymi Skarby Państwa; zbycie należących do partii składników majątkowych; działalność własna),

5) Darowizny, spadki, zapisy,

6) Dotacje i subwencje z budżetu państwa.

3. Każdy członek UP opłaca miesięcznie podstawową składkę członkowską. Jej wysokość jest ustalana przez Radę Krajową UP. Podstawowe składki członkowskie obowiązany jest odprowadzić Zarząd Koła od wszystkich swoich członków jednorazowo za trzy miesiące (do końca kwartału) do Rady Okręgowej, a ta zobowiązana jest przekazać je niezwłocznie na konto Zarządu Krajowego UP.

4. Wysokość składki członkowskiej i zasady jej opłacania ustalają Rady Okręgowe.

5. Dodatkową miesięczną składkę członkowską ustala Rada Krajowa UP dla wszystkich posłów i senatorów UP, Zarząd Wojewódzki dla wszystkich radnych sejmiku wojewódzkiego, a Rada Powiatowa dla wszystkich radnych powiatów i gmin. Tam gdzie nie funkcjonuje Rada Powiatowa składkę dodatkową ustala Rada Okręgowa. Dodatkowe składki członkowskie dla osób rekomendowanych przez partię na stanowiska w administracji państwowej lub samorządowej, ustalają powyższe rady UP, odpowiednio do szczebla stanowiska objętego rekomendacją.

Artykuł 66

1. Rada Krajowa w drodze uchwały może utworzyć Fundusz Wyborczy Unii Pracy.

2. Środki finansowe Funduszu Wyborczego gromadzone są zgodnie z przepisami prawa i mogą być wykorzystywane wyłącznie na finansowanie partii w wyborach lub kampaniach referendalnych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 67

Zmiany w statucie są uchwalane przez Kongres UP większością 2/3 głosów.

Artykuł 68

Uchwałę w sprawie rozwiązania UP może podjąć Kongres większością 3/4 głosów.

Artykuł 69

Zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem uchwalenia, z wyjątkiem nowego brzmienia art. 22, który wchodzi w życie z dniem odbycia następnego Kongresu.